سه راه سینی کابل

سه راه سینی کابل

کاسپین سینی
در تاریخ 29 دسامبر 2019

سه راه سینی کابل Cable tray horizontal tee سه راه سینی کابل از ورق گالوانیزه گرم یا سرد و با توجه نوع ورق سینی کابل تولید می گردد. سه راه سینی کابل جهت اتصال سه سینی کابل در زوایای 90 درجه  به هم استفاده می شود. که به دو صورت دیواری و کفی سینی کابل تولید می گردد. جهت تولید سه راه سینی کابل از ورق گالوانیزه گرم و سرد و در ضخامت های 1 میل الی 1.5 میل استفاده می شود . پس از پانچ و خمکاری ورق گالوانیزه به وسیله جوشکاری قطعات سه به هم وصل می شود. شرکت کاسپین پایپ تولید کننده انواع سه راه سینی های کابل در سایزهای و ضخامت ...

ادامه مطلب
سه راهی سینی کابل

سه راهی سینی کابل

کاسپین سینی
در تاریخ 28 دسامبر 2019

سه راهی سینی کابل Cable tray horizontal tee سه راهی سینی کابل از ورق گالوانیزه گرم یا سرد و با توجه نوع ورق سینی کابل تولید می گردد. سه راهی سینی کابل جهت اتصال سه سینی کابل در زوایای 90 درجه  به هم استفاده می شود. که به دو صورت دیواری و کفی سینی کابل تولید می گردد. جهت تولید سه راهی سینی کابل از ورق گالوانیزه گرم و سرد و در ضخامت های 1 میل الی 1.5 میل استفاده می شود. پس از پانچ و خمکاری ورق گالوانیزه به وسیله جوشکاری قطعات سه به هم وصل می شود. شرکت کاسپین پایپ تولید کننده انواع سه راهی سینی های کابل در سایزهای و ضخامت های ...

ادامه مطلب
زانو سینی کابل 45 درجه

زانو سینی کابل 45 درجه

کاسپین سینی
در تاریخ 28 دسامبر 2019

زانو سینی کابل 45 درجه Cable tray bend 45 degree زانو سینی کابل 45 درجه از ورق گالوانیزه گرم یا سرد و با توجه نوع ورق سینی کابل تولید می گردد. زانو سینی کابل 45 درجه جهت اتصال دو سینی کابل در زاویه 45 درجه  به هم استفاده می شود. که به سه صورت زانو خارجی و داخلی سینی کابل و زانو افقی سینی کابل 45 درجه تولید می گردد. جهت تولید زانو سینی کابل از ورق گالوانیزه گرم و سرد و  در ضخامت های 1 میل الی 1.5 میل استفاده می شود. پس از پانچ و خمکاری ورق گالوانیزه به وسیله جوشکاری قطعات زانو به هم وصل می شود. شرکت کاسپین پایپ تولید کننده ...

ادامه مطلب
زانو سینی کابل 90 درجه

زانو سینی کابل 90 درجه

کاسپین سینی
در تاریخ 28 دسامبر 2019

زانو سینی کابل 90 درجه Cable tray bend 90 degree زانو سینی کابل 90 درجه  از ورق گالوانیزه گرم یا سرد و با توجه نوع ورق سینی کابل تولید می گردد. زانو سینی کابل 90 درجه جهت اتصال دو سینی کابل در زاویه 90 درجه  به هم استفاده می شود. که به سه صورت زانو خارجی و داخلی سینی کابل و زانو افقی سینی کابل 90 درجه تولید می گردد. جهت تولید زانو سینی کابل 90 درجه از ورق گالوانیزه گرم و سرد و  در ضخامت های 1 میل الی 1.5 میل استفاده می شود . پس از پانچ و خمکاری ورق گالوانیزه به وسیله جوشکاری قطعات زانو به هم وصل می شود. شرکت کاسپین ...

ادامه مطلب
چهار راهی سینی کابل

چهار راهی سینی کابل

کاسپین سینی
در تاریخ 27 دسامبر 2019

چهار راهی سینی کابل Cable tray horizontal cross چهار راهی سینی کابل از ورق گالوانیزه گرم یا سرد و با توجه نوع ورق سینی کابل تولید می گردد. چهار راهی سینی کابل جهت اتصال چهار سینی کابل در زوایای 90 درجه  به هم استفاده می شود. که به دو صورت دیواری و کفی سینی کابل تولید می گردد. جهت تولید چهار راهی سینی کابل از ورق گالوانیزه گرم و سرد و در ضخامت های 1 میل الی 1.5 میل استفاده می شود . پس از پانچ و خمکاری ورق گالوانیزه به وسیله جوشکاری قطعات چهار به هم وصل می شود. شرکت کاسپین پایپ تولید کننده انواع چهار راهی سینی های کابل در سایزهای و ضخامت ...

ادامه مطلب
زانو خارجی سینی کابل

زانو خارجی سینی کابل

کاسپین سینی
در تاریخ 27 دسامبر 2019

زانو خارجی سینی کابل Cable tray external bend زانو خارجی سینی کابل از ورق گالوانیزه گرم یا سرد و با توجه نوع ورق سینی کابل تولید می گردد. زانو خارجی سینی کابل جهت اتصال دو سینی کابل در زوایای 45 و 90 درجه  به هم استفاده می شود. که به دو صورت زانو 45 درجه خارجی سینی کابل کامل و زانو خارجی سینی کابل 90 درجه تولید می گردد. جهت تولید زانو خارجی از ورق گالوانیزه گرم و سرد و  در ضخامت های 1 میل الی 1.5 میل استفاده می شود . پس از پانچ و خمکاری ورق گالوانیزه به وسیله جوشکاری قطعات زانو به هم وصل می شود. شرکت کاسپین پایپ تولید کننده انواع ...

ادامه مطلب
زانو داخلی سینی کابل

زانو داخلی سینی کابل

کاسپین سینی
در تاریخ 27 دسامبر 2019

زانو داخلی سینی کابل Cable tray internal bend زانو داخلی سینی کابل از ورق گالوانیزه گرم یا سرد و با توجه نوع ورق سینی کابل تولید می گردد. زانو داخلی سینی کابل جهت اتصال دو سینی کابل در زوایای 45 و 90 درجه  به هم استفاده می شود. که به دو صورت زانو 45 درجه داخلی سینی کابل کامل و زانو داخلی سینی کابل 90 درجه تولید می گردد. جهت تولید زانو داخلی سینی کابل از ورق گالوانیزه گرم و سرد و  در ضخامت های 1 میل الی 1.5 میل استفاده می شود . پس از پانچ و خمکاری ورق گالوانیزه به وسیله جوشکاری قطعات زانو به هم وصل می شود. شرکت کاسپین پایپ تولید ...

ادامه مطلب
زانو عمودی سینی کابل

زانو عمودی سینی کابل

کاسپین سینی
در تاریخ 27 دسامبر 2019

زانو عمودی سینی کابل Cable tray vertical bend زانو عمودی سینی کابل از ورق گالوانیزه گرم یا سرد و با توجه نوع ورق سینی کابل تولید می گردد. زانو عمودی جهت اتصال دو سینی کابل در زوایای 45 و 90 درجه  به هم استفاده می شود. که به دو صورت زانو 45 درجه عمودی سینی کابل کامل و زانو عمودی سینی کابل 90 درجه تولید می گردد. جهت تولید زانو عمودی سینی کابل از ورق گالوانیزه گرم و سرد و  در ضخامت های 1 میل الی 1.5 میل استفاده می شود . پس از پانچ و خمکاری ورق گالوانیزه به وسیله جوشکاری قطعات زانو به هم وصل می شود. شرکت کاسپین پایپ تولید کننده انواع ...

ادامه مطلب
زانو افقی سینی کابل

زانو افقی سینی کابل

کاسپین سینی
در تاریخ 27 دسامبر 2019

زانو افقی سینی کابل Cable tray horizontal bend زانو افقی سینی کابل از ورق گالوانیزه گرم یا سرد و با توجه نوع ورق سینی کابل تولید می گردد. زانو افقی سینی کابل جهت اتصال دو سینی کابل در زوایای 45 و 90 درجه  به هم استفاده می شود. که به دو صورت زانو 45 درجه افقی سینی کابل کامل و زانو افقی سینی کابل 90 درجه تولید می گردد. جهت تولید زانو افقی سینی کابل از ورق گالوانیزه گرم و سرد و  در ضخامت های 1 میل الی 1.5 میل استفاده می شود . پس از پانچ و خمکاری ورق گالوانیزه به وسیله جوشکاری قطعات زانو به هم وصل می شود. شرکت کاسپین پایپ تولید ...

ادامه مطلب
بغل بند سینی کابل

بغل بند سینی کابل

کاسپین سینی
در تاریخ 23 دسامبر 2019

بغل بند سینی کابل Electric joint tray بغل بند سینی کابل از ورق گالوانیزه گرم یا سرد و با توجه نوع ورق سینی کابل تولید می گردد. بغل بند سینی کابل جهت اتصال دو سینی کابل به هم استفاده می شود. که به دو صورت بغل بند سینی کابل کامل و بغل بند سینی کابل ساده تولید می گردد. جهت تولید بغل بند سینی کابل از ورق گالوانیزه گرم و سرد و در ضخامت های 1 میل الی 1.5 میل استفاده می شود . شرکت کاسپین پایپ تولید کننده انواع بغل بند سینی های کابل در سایزهای و ضخامت های مختلف ، توانایی تولید بغل بند سینی کابل را در ابعاد سفارشی را نیز ...

ادامه مطلب